Мој профил

Обработката на Вашите лични податоци ќе се врши согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Македонија, преземајќи ги сите пропишани технички и организациони мерки за обезбедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располагаме, а се опишани во нашата полиса за приватност.