Политика за директен маркетинг

ВОВЕД

Оваа политика објаснува како Друштвото за трговија и услуги СЕТРА ДООЕЛ Скопје (во натамошниот текст: СЕТРА) може да ги користи вашите лични податоци за цели на директен маркетинг.

ШТО Е ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ?

Директен маркетинг е рекламирање кое е насочено кон конкретни физички лица, за разлика од рекламите на билборди, во весниците, преку радио или телевизија, кои се однесуваат на група на физички лица кои ќе ги прочитаат или слушнат.

КАКО ГО КОРИСТИМЕ ДИРЕКТНИОТ МАРКЕТИНГ

СЕТРА користи директен маркетинг преку е-маил (користејќи ја платформата на MailerLite), смс и Вибер.

Ние не спроведуваме директен маркетинг усно преку телефон или по пошта.

СЕТРА спроведува политика на избор со која секој што сака да добие директен маркетинг од нас може да се регистрира на нашата веб страница.  СЕТРА не се „потпира“ на легитимниот интерес за да испраќа директен маркетинг на своите клиенти.

КАКОВ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ ИСПРАЌАМЕ

Директен маркетинг што може да ви го испрати СЕТРА, вклучува месечен билтен кој содржи информации за нови производи и услуги, специјални понуди, промоции и настани.

СЕТРА може да ви испрати информации за нови производи и услуги, специјални понуди, промоции и настани во форма на е-маил, смс и Вибер пораки.

КАКО ДА ГИ ДОБИЕТЕ ОВИЕ ИНФОРМАЦИИ

Секој што сака да ги добие овие информации ќе треба да се „пријави“ (opt-in), со што ќе ни даде експлицитна согласност да му испратиме директен маркетинг.

Секој може да се пријави на следниот начин:

 • Со пополнување на полето за добивање на електронски билтен (Newsletter) на нашата веб-страница и со селектирање на квадратчето „Ја прифаќам политиката за директен маркетинг.“ По добивање на вашето барање, ќе добиете автоматска порака „Ви благодариме што се зачленивте на нашиот Newsletter. “

За електронскиот билтен во нашата база се запишува вашата е-маил адреса, IP адресата и датумот на регистрација.

За добивање на известувања преку е-маил, смс и Вибер се запишува вашето име, е-маил адреса, мобилниот број и IP адресата, заедно со датумот на регистрација и преку кој канал сте се регистрирале.

Следејќи ги одредбите на Законот за заштита на личните податоци, СЕТРА може во секое време да докаже дека добил валидна согласност и води евиденција за тоа кој се согласил, кога, како и за што.

КАКО ДА ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГИ ДОБИВАТЕ ОВИЕ ИНФОРМАЦИИ

Можете да ја повлечете својата согласност во секое време и да приговарате во кое било време за обработка на вашите лични податоци за цели на директен маркетинг.
Со кликнување на опцијата ,,Unsubscribe”  која опција се наоѓа на крајот на страницата на секоја порака испратена до корисникот за цели на директен маркетинг.
СЕТРА води евиденција на физички лица кои се одјавиле од услугата за директен маркетинг. Со повлекување на вашата согласност СЕТРА ќе ги избриши во целост вашите податоци во рок од 30 работен ден од збирката на личните податоци за директен маркетинг.

Деталите за вашиот профил ќе бидат целосно избришани* од нашата база на податоци што е можно поскоро, но не подоцна од 30 работни дена откако ќе го добиеме вашето барање.

* Ве молиме запомнете: не можеме да ги избришеме записите за вашите нарачки, бидејќи законски имаме обврска да ги чуваме овие информации за проверка од надлежните институции во период предвиден со закон.

КАКО СЕТРА ПОСТАПУВА СО ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ

СЕТРА постапува со личните податоци на транспарентен начин:

 • Називот и деталите за компанијата се вклучени кога се праќаат маркетинг активности преку е-маил, смс и Вибер; и
 • На корисниците на веб страницата им е дадена јасна и лесно разбирлива политика за приватност и се информирани за нивните права како субјекти на лични податоци.
 • СЕТРА ја гарантира безбедноста и точноста на збирката на личните податоци за  директен  маркетинг:
 • Личните податоци се користат само за цели на директен маркетинг;
 • Веродостојноста на збирката на лични податоци за директен маркетинг се проценува преку земање и проверка на случајни примероци;
 • Се бришат сите ирелевантни или преобемни лични податоци;
 • Вработените кои се овластени да обработуваат лични податоци за цели на директен маркетинг се обучени да ги почитуваат и имплементираат барањата од Законот за заштита на личните податоци; и

РАЗМЕНА НА  ПОДАТОЦИ

СЕТРА не продава, разменува или споделува лични податоци и информации за своите клиенти со трети лица за цели на директен маркетинг, освен со обработувачите кога е потребно за да ги обезбедат услуги на СЕТРА за цели на директен маркетинг. Со сите обработувачи СЕТРА има склучено договори согласно одредбите од Законот за заштита на личните податоци и во согласност со оваа политика за директен маркетинг.

Повеќе информации можете да најдете во Политиката за приватност на СЕТРА.

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ НА СЕТРА

Покрај оваа политика за директен маркетинг, СЕТРА има донесено и објавено посебна Политика за приватност во која се наведени детални информации за тоа како ја штитиме вашата приватност и како ги чуваме вашите лични податоци безбедни.

ПРАВА НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

а) Право на потврда

Како субјект на лични податоци (корисник на услугата за директен маркетинг) имате право да добиете потврда од СЕТРА дали ги обработуваме Вашите лични податоци.

б) Право на пристап

Во секое време, бесплатно имате право да добиете информации од СЕТРА за вашите лични податоци, како и копија од овие податоци. Законот за заштита на личните податоци Ви гарантира пристап до следниве информации:

 • цел на обработката;
 • категории на личните податоци;
 • корисници или категории на корисници на кои им биле откриени или ќе бидат откриени личните податоци;
 • ако е можно, време на чување на личните податоци или ако тоа не е можно, критериумите користени за одредување на времето на чување;
 • постоење на право да се бара исправка или бришење на лични податоци или ограничување на обработката на лични податоци;
 • постоење на право на поднесување барање до Агенцијата за заштита на личните податоци;
 • кога личните податоци не се собрани од Вас, сите достапни информации за изворот на лични податоци;
 • постоење на автоматско донесување одлуки, вклучително и профилирање, и во тие случаи, релевантни информации за вклучената логика, како и значењето и предвидените последици на таквата обработка за вас.

Покрај тоа, имате право да добиете информации за тоа дали личните податоци се пренесени во трета земја, како и за соодветните заштитни мерки во врска со преносот.

в) Право на исправка

Имате право да добиете исправка на Вашите неточни лични податоци без непотребно одложување. Земајќи ги предвид целите на обработката, имате право да ги дополните нецелосните лични податоци. Барањето за исправка на личните податоци можете да го најдете во Политиката за приватност или на линкот.

г) Право на бришење („Право да се биде заборавен“)

Имате право да барате бришење на Вашите лични податоци без непотребно одложување. Ние сме должни да постапиме по ваквото барање ако е исполнет еден од следните услови:

 • Сте ја повлекле согласноста на која се заснова обработката, а не постои друга правна основа за обработка;
 • Сте приговарале на обработката;
 • Обработката на личните податоци е незаконита;

д) Право на ограничувања за обработка

Имате право да ја ограничите обработката на Вашите лични податоци, доколку е исполнет еден од следниве услови:

 • ја оспорувате точноста на личните податоци, за период кој ќе ни овозможи да ја провериме нивната точност;
 • обработката е незаконита, но се спротивставувате на бришењето на личните податоци, а наместо тоа бара ограничување на нивната обработка;
 • Приговарате на обработката, во очекување на верификација дали нашите легитимни интереси преовладуваат над Вашите интереси.

ѓ) Право на преносливост на податоци

Личните податоци чија обработка ја вршиме со автоматски средства, врз основа на Ваша согласност, имате право да ги добиете во структуриран, вообичаено користен, машински читлив формат или да барате да ги пренесеме овие податоци на друг контролор без мешање од СЕТРА кому му се дадени личните податоци, под услов ако е технички изводливо.

е) Право на приговор

Имате право да поднесете приговор до СЕТРА, против обработката на Вашите лични податоци за цели на директен маркетинг.

Во случај на приговор, повеќе нема да ги обработуваме Вашите лични податоци за оваа цел.

ж) Право на повлекување согласност за заштита на податоците

Согласноста за обработка на Вашите лични податоци, имате право да ја повлечете во секое време.

Доколку сакате да остварите некое од Вашите права, може да не контактирате во секое време на:

Телефон: (+389) 2 2465 480

Е-маил адреса: contact@setra.mk

Офицерите за заштита на личните податоци ќе постапат по барањето без одлагање.

ПРАВО НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Доколку сметате дека личните податоци не ги обработуваме согласно Законот за заштита на личните податоци можете да се обратите до:

Агенција за заштита на личните податоци

бул. „Гоце Делчев“ бр. 18 Скопје

https://www.dzlp.mk/

info@privacy.mk

ИЗМЕНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

СЕТРА има дискреционо право да ја ажурира оваа политика во секое време. Кога ќе го сториме тоа, ќе го ревидираме ажурираниот датум на дното на оваа политика. Ги охрабруваме корисниците да ја проверуваат оваа страница  за да останат информирани за секоја промена и за тоа како ги штитиме личните податоци што ги собираме.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Доколку имате какви било прашања во врска со нашата Политика за директен маркетинг, ве молиме, користете ја формата за контакт на нашата веб страница или испратете ни е-маил на contact@setra.mk

или на офицерот на заштита на лични податоци

Билјана Настеска

Контакт телефон:  +389 07 226 264

Електронска пошта: biljana.nasteska@setra.com.mk

или пишете ни на

СЕТРА ДООЕЛ Скопје Ул. Христо Татарчев бр.43б/3-10 Кисела Вода, Република Северна Македонија.

Датум на последна измена 13.03.2023 година